Sâu bệnh & dịch hại

Tất cả

Quản lý: Bệnh thán thư gây hại cây xoài

Bệnh thán thư gây hại trên xoài: triệu chứng, tác nhân và biện pháp quản lý

Quản lý : Sâu đục trái Xoài

Bọ trĩ hại xoài